• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

زبان شعر چيست؟

زبان شعر چيست؟

زبان شعر چيست؟

داريوش عبدالّهى فرد

شعرگفتن بيش از اين كه تمركزبخواهد،حال و الهام ميخواهد،دل ميخواهد،دل تنها ، و هميشه ، دلِ بر انگيخته از حسى!شعر ماندگار را دل ميگويدنه دست و زبان ومغز!

شعرنوشته نميشود، از درياى دل شاعر برميخيزد وچون موجى فراز ونشيب ميگيرد ودر ساحل وجود شاعر،خود رامى نماياندوآرام مى يابدوما آنچه در شعرمى بينيم موجهاى آن است كه خط به خط دركرانه ى درياى دل شاعرپشت سر هم مى آينداما باد و باران پشت آن و عمق دريايى كه اين خطوط از آن ها نشأت مى گيردرا نمى توان ديد! فقط مى شودحس كردكه اين موج ها انرژى میخواهند وانرژى مولداين شعرها احساسات وعواطف هستند؛كه به اشكال مختلف میتوانندباشند:عشق ودوست داشتن،دلتنگى،گريه وغم،ترس،خشم،حس رضايتمندى درون،شادى ونشاط ووجد،وگاه تلفيقى ازآنها!

شعرانواع گوناگون دارد،از منظومات كلاسيك درقالب هاى متنوع گرفته تااشعارنو وسپيد وآزاد. اما آنچه به شعر وزن واعتباروارزش میدهدهميشه وجود عنصر خيال و داشتن رديف وقافيه و وزن و آهنگ ونظم درآن نيست. وجه مشترك اشعارى كه داراى اعتباروروحندداشتنِ پشتوانه اى ازاحساسات رقيق شده وخاص در آنها است؛ وشعر با اين وجه از نظم ونثر ساده وبى روح متمايز ميشود. شعرمى تواند نظم داشته باشد ويانه وقافيه و رديف ضرورت شعرنيست وحتى شعرمیتواند آهنگ داشته باشد ويا نه! وشعرضرورتاً موسيقى الفاظ نيست!

زبان محدوديتهاى خاص خودرادارد و جان شعر در احساسى است كه درپشت آن نهفته است و فهم شعر ذی روح نه اززبان آن بلكه ازحسِ احساس نهفته در آن صورت ميگيرد! شعر جاندار با زبان لغات نه بلكه با احساسات شاعر نوشته ميشود و با زبان احساسات نيز خوانده ميشود! وقتى شعر باصداى شاعر بيان میشود مقدارى ازمحدوديتهاى زبان برداشته ميشود،چون بر خلاف نثركه كلمات به طورمستقيم وظيفه رساندن معانى در كوتاهترين زمان ممكن را دارند.

در شعر كنايات و ايهام ها وآرايه هاى ادبى به كمك تلطيف زبان شعرى مى آيندتا ضمن زيبايى بيان،مفاهيم احساسى و عاطفى و تخيلات درونى شاعر را نيز به مخاطب برسانند و لذا صِرف نوشتار كتبى ، گاه در القاء احساسات و عواطف ناتوان مى شود و شاعر بااستفاده ازلحن صوت وهجاها وحركات چهره ودست واشارات بدنى واحساسى نواقص زبان نوشتارى راباتوانايى هاى زبان گفتارى و رفتارى جبران مینمايد.

كسانى كه واقعيات زندگى رافقط درملموسات عينى ميبينندوكمتر بااحساسات وعواطف خود زندگى میكنند ،در كسب اين مهارتها ناتوان مانده اندودر مقوله ى اين ارتباطات نيزكم مى آورند و از لذّت درك اين احساسات بى نصيب مى مانند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی