• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

فلک 

فلک

فلک 🍏🍏

داریوش عبدالهی فرد.
🍏🍏🍏🍏🍏
فلک با جدایی قرین بوده است
دل خلق عالم حزین بوده است
🍏🍏
به هر جای دیدم ز عشقی نشان
غم و درد‌ وحسرت عجین بوده است
🍏🍏
برای گسست محبت ، یقین
همیشه زمان در کمین بوده است
🍏🍏
ندانم چرا دشمن همدلی است
چراقصد و نیت بر این بوده است؟
🍏🍏
ثمر گر بداده درختی زمهر
به باد خزان در زمین بوده است
🍏🍏
وفایی ز دهر انتظارم نبود
هماره فلک این چنین بوده است
🍏🍏
به تاریخ ثبت است از «داریوش»
که هرچه به یاد است، این بوده است!
🍏🍏🍏🍏🍏
.
در پاسخ به شعر استاد مسعود عالمپور رجبی با عنوان ‎
🍎🍎
«ای فـلـک»
🍎🍎🍎🍎🍎 ‎
.
ای فلک یکباره یـاران را جـدا کردی زهم
‎با چه ترفـندی عزیزان را سـوا کردی زهم
🍎🍎
‎دوستان را دست یـاری بود اگر بـا یکدگر
‎دست های دوستداران را رهـا کردی زهم
🍎🍎
‎این چه سودائی است کاندرسرتراافتاده است
‎خلق عالـم را هـراسان تـا کجا کردی زهم
🍎🍎
‎جان خلقی مبتـلا از درد بی درمان توست
‎دست هـا را دمبـدم پیک بـلا کردی زهم
🍎🍎
‎ناگهـان بستی بـروی خلق دَرهـای حَـرَم
‎اهل ایمـان را جـدا آخر چـرا کردی زهم
🍎🍎
‎در دل «مسعود» عهدی بود با جانانه سخت
‎ای دریـغا عهـد ما را بی وفـا کردی زهم
🍎🍎
‎سراینده : مسعود عالم پور رجبی.
.
🍎🍎🍎🍎🍎

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی