• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

روح شعر

روح شعر

داريوش عبدالّهى فرد

شعرانواع گوناگون دارد،از منظومات كلاسيك درقالب هاى متنوع گرفته تااشعارنو وسپيد وآزاد.اما آنچه به شعر وزن واعتباروارزش میدهدهميشه وجود عنصر خيال و داشتن رديف وقافيه و وزن و آهنگ ونظم درآن نيست . وجه مشترك اشعارى كه داراى اعتباروروحندداشتنِ پشتوانه اى ازاحساسات رقيق شده وخاص در آنهااست؛وشعر با اين وجه از نظم ونثر ساده وبى روح متمايز ميشود.شعرمى تواند نظم داشته باشد ويانه وقافيه و رديف ضرورت شعرنيست وحتى شعرمیتواندآهنگ داشته باشد ويا نه!وشعرضرورتاً موسيقى الفاظ نيست!

زبان محدوديتهاى خاص خودرادارد وجان شعر در احساسى است كه درپشت آن نهفته است وفهم شعر ذی روح نه اززبان آن بلكه ازحسِ احساس نهفته در آن صورت ميگيرد!

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of